Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":14},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":64},{"so1":100,"so2":98},{"seed":2,"so1":82,"so2":6},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":15},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":26},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#fc9c00"},{"so1":67,"so2":18},{"so1":23,"so2":24,"idx":15},{"so1":56,"so2":54,"idx":13}]
["92","6","2","76","48","17",{"ua":["LM","MN","NL"],"ta":["LM","MN","NL"]},"85",{"ans1":"23 + 24 = 47","ans2":"47"},{"ans1":"56 - 54 = 2","ans2":"2"}]