Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6744 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":7,"so1":17,"so2":25},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":12},{"so1":100,"so2":26},{"seed":2,"so1":62,"so2":7},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":26},{"seed1":5,"seed2":2,"so1":52,"so2":26},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":10,"color":"#8fff16"},{"so1":74,"so2":11},{"so1":41,"so2":48,"idx":3},{"so1":78,"so2":43,"idx":12}]
["42","18","74","55","7","26",{"ua":["LM","MN","NL"],"ta":["LM","MN","NL"]},"85",{"ans1":"41+48=89","ans2":"89"},{"ans1":"78-43=35","ans2":"35"}]