Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":15},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":26},{"so1":100,"so2":19},{"seed":2,"so1":42,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":19},{"seed1":7,"seed2":1,"so1":71,"so2":14},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":6,"color":"#ff6666"},{"so1":96,"so2":3},{"so1":93,"so2":6,"idx":3},{"so1":98,"so2":40,"idx":14}]
["42","44","81","37","24","57",{"ua":["gh","hi","ig"],"ta":["GH","HI","IG"]},"99",{"ans1":"93+6=99","ans2":"99"},{"ans1":"98-40=58","ans2":"58"}]