Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":26},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":21},{"so1":100,"so2":18},{"seed":2,"so1":32,"so2":6},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":54},{"seed1":8,"seed2":1,"so1":81,"so2":27},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":17,"color":"#cf99cf"},{"so1":73,"so2":22},{"so1":72,"so2":23,"idx":4},{"so1":58,"so2":36,"idx":10}]
["83","19","82","26","9","54",{"ua":["ST","TU","UV","VS"],"ta":["ST","TU","UV","VS"]},"95",{"ans1":"72 + 23 = 95","ans2":"95"},{"ans1":"58 - 36 = 22","ans2":"22"}]