Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6628

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiêu10 0 phút - 33 giây2017-04-09 20:45:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 20:29:34 1 Xem bài làm
3 Trần Minh Phúc10 0 phút - 35 giây2018-06-11 21:11:03 1 Xem bài làm
4 Trần Minh Phúc10 0 phút - 39 giây2018-06-10 15:56:55 1 Xem bài làm
5 Trần Minh Phúc10 0 phút - 40 giây2018-06-24 15:15:45 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-17 20:21:01 1 Xem bài làm
7 Trần Minh Phúc10 0 phút - 47 giây2018-06-09 21:26:03 1 Xem bài làm
8 adsasxasasda10 0 phút - 48 giây2017-03-05 17:34:02 1 Xem bài làm
9 ASDDDDDDDDDDD310 0 phút - 49 giây2017-03-15 19:12:50 1 Xem bài làm
10 asdnaksdasda10 0 phút - 49 giây2017-03-19 16:12:14 1 Xem bài làm
11 asdasxasasfdasda10 0 phút - 50 giây2017-03-14 18:59:47 1 Xem bài làm
12 sdaasasda10 0 phút - 50 giây2017-03-23 19:07:45 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 50 giây2017-03-25 16:31:32 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
15 Trần Minh Phúc10 0 phút - 52 giây2018-06-10 10:02:35 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
17 asxaxcafasdasa10 0 phút - 53 giây2017-03-01 18:23:03 1 Xem bài làm
18 Lê Châu Yến Vy10 0 phút - 54 giây2017-04-06 14:56:05 1 Xem bài làm
19 hgfchgchggh10 0 phút - 56 giây2017-03-24 19:00:02 1 Xem bài làm
20 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
21 asdasaxaxasa10 0 phút - 57 giây2017-03-02 19:02:55 1 Xem bài làm
22 dfdgxdfzfdzfsdfsfs10 0 phút - 57 giây2017-04-17 19:03:48 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 59 giây2017-03-30 14:27:20 1 Xem bài làm
24 baodaolatrenhet10 1 phút - 2 giây2017-03-16 19:07:22 1 Xem bài làm
25 sdasfsdczxczxcs10 1 phút - 2 giây2017-04-18 19:15:38 1 Xem bài làm
26 Trần Minh Phúc10 1 phút - 2 giây2018-06-06 21:17:20 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Hữu Đức10 1 phút - 3 giây2017-03-19 19:47:48 10 Xem bài làm
28 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
29 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
30 ASDDDDDDDDDDD10 1 phút - 4 giây2017-03-15 19:09:41 1 Xem bài làm
31 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
32 Mai Quang Dũng10 1 phút - 7 giây2020-03-23 15:21:56 6 Xem bài làm
33 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Minh Quang10 1 phút - 8 giây2020-02-21 09:36:47 1 Xem bài làm
35 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
36 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
37 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
38 long đỗ văn10 1 phút - 10 giây2020-09-08 07:37:56 3 Xem bài làm
39 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
40 unkalar10 1 phút - 11 giây2017-06-15 10:20:43 1 Xem bài làm
41 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
42 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
43 Phạm Như Quỳnh10 1 phút - 12 giây2017-03-01 17:43:30 1 Xem bài làm
44 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
45 dasaxxasa10 1 phút - 15 giây2017-03-12 16:49:33 1 Xem bài làm
46 jhadbasjkdbakjsd10 1 phút - 15 giây2017-04-09 17:07:28 1 Xem bài làm
47 Lê Tuấn Anh10 1 phút - 15 giây2019-07-17 19:18:48 1 Xem bài làm
48 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
49 ℑɧánɧ✞Cɧúą«︵10 1 phút - 16 giây2019-06-24 08:02:20 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm