Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6147

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiêu10 0 phút - 33 giây2017-04-09 20:45:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 20:29:34 1 Xem bài làm
3 Trần Minh Phúc10 0 phút - 35 giây2018-06-11 21:11:03 1 Xem bài làm
4 Trần Minh Phúc10 0 phút - 39 giây2018-06-10 15:56:55 1 Xem bài làm
5 Trần Minh Phúc10 0 phút - 40 giây2018-06-24 15:15:45 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-17 20:21:01 1 Xem bài làm
7 Trần Minh Phúc10 0 phút - 47 giây2018-06-09 21:26:03 1 Xem bài làm
8 adsasxasasda10 0 phút - 48 giây2017-03-05 17:34:02 1 Xem bài làm
9 ASDDDDDDDDDDD310 0 phút - 49 giây2017-03-15 19:12:50 1 Xem bài làm
10 asdnaksdasda10 0 phút - 49 giây2017-03-19 16:12:14 1 Xem bài làm
11 asdasxasasfdasda10 0 phút - 50 giây2017-03-14 18:59:47 1 Xem bài làm
12 sdaasasda10 0 phút - 50 giây2017-03-23 19:07:45 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 50 giây2017-03-25 16:31:32 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
15 Trần Minh Phúc10 0 phút - 52 giây2018-06-10 10:02:35 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
17 asxaxcafasdasa10 0 phút - 53 giây2017-03-01 18:23:03 1 Xem bài làm
18 Lê Châu Yến Vy10 0 phút - 54 giây2017-04-06 14:56:05 1 Xem bài làm
19 Tô Minh Sơn10 0 phút - 54 giây2017-08-31 16:59:13 1 Xem bài làm
20 hgfchgchggh10 0 phút - 56 giây2017-03-24 19:00:02 1 Xem bài làm
21 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
22 asdasaxaxasa10 0 phút - 57 giây2017-03-02 19:02:55 1 Xem bài làm
23 dfdgxdfzfdzfsdfsfs10 0 phút - 57 giây2017-04-17 19:03:48 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 59 giây2017-03-30 14:27:20 1 Xem bài làm
25 Trần Minh Phúc10 1 phút - 2 giây2018-06-06 21:17:20 1 Xem bài làm
26 baodaolatrenhet10 1 phút - 2 giây2017-03-16 19:07:22 1 Xem bài làm
27 sdasfsdczxczxcs10 1 phút - 2 giây2017-04-18 19:15:38 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Hữu Đức10 1 phút - 3 giây2017-03-19 19:47:48 10 Xem bài làm
29 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
30 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
31 ASDDDDDDDDDDD10 1 phút - 4 giây2017-03-15 19:09:41 1 Xem bài làm
32 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
33 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
34 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
35 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
36 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
37 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
38 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
39 unkalar10 1 phút - 11 giây2017-06-15 10:20:43 1 Xem bài làm
40 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
41 Phạm Như Quỳnh10 1 phút - 12 giây2017-03-01 17:43:30 1 Xem bài làm
42 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
43 Lê Tuấn Anh10 1 phút - 15 giây2019-07-17 19:18:48 1 Xem bài làm
44 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
45 dasaxxasa10 1 phút - 15 giây2017-03-12 16:49:33 1 Xem bài làm
46 jhadbasjkdbakjsd10 1 phút - 15 giây2017-04-09 17:07:28 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
48 diagsdausdaaa10 1 phút - 16 giây2017-02-16 19:22:51 1 Xem bài làm
49 🔯TGV.Qủy🔻10 1 phút - 16 giây2019-03-12 19:03:55 1 Xem bài làm
50 ℑɧánɧ✞Cɧúą«︵10 1 phút - 16 giây2019-06-24 08:02:20 1 Xem bài làm