Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5943

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiêu10 0 phút - 33 giây2017-04-09 20:45:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 20:29:34 1 Xem bài làm
3 Trần Minh Phúc10 0 phút - 35 giây2018-06-11 21:11:03 1 Xem bài làm
4 Trần Minh Phúc10 0 phút - 39 giây2018-06-10 15:56:55 1 Xem bài làm
5 Trần Minh Phúc10 0 phút - 40 giây2018-06-24 15:15:45 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Khắc Minh Quân10 0 phút - 44 giây2017-12-10 11:53:16 10 Xem bài làm
7 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-17 20:21:01 1 Xem bài làm
8 Trần Minh Phúc10 0 phút - 47 giây2018-06-09 21:26:03 1 Xem bài làm
9 adsasxasasda10 0 phút - 48 giây2017-03-05 17:34:02 1 Xem bài làm
10 ASDDDDDDDDDDD310 0 phút - 49 giây2017-03-15 19:12:50 1 Xem bài làm
11 asdnaksdasda10 0 phút - 49 giây2017-03-19 16:12:14 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 50 giây2017-03-25 16:31:32 1 Xem bài làm
13 asdasxasasfdasda10 0 phút - 50 giây2017-03-14 18:59:47 1 Xem bài làm
14 sdaasasda10 0 phút - 50 giây2017-03-23 19:07:45 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
16 Trần Minh Phúc10 0 phút - 52 giây2018-06-10 10:02:35 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
18 asxaxcafasdasa10 0 phút - 53 giây2017-03-01 18:23:03 1 Xem bài làm
19 Tô Minh Sơn10 0 phút - 54 giây2017-08-31 16:59:13 1 Xem bài làm
20 Lê Châu Yến Vy10 0 phút - 54 giây2017-04-06 14:56:05 1 Xem bài làm
21 hgfchgchggh10 0 phút - 56 giây2017-03-24 19:00:02 1 Xem bài làm
22 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
23 asdasaxaxasa10 0 phút - 57 giây2017-03-02 19:02:55 1 Xem bài làm
24 dfdgxdfzfdzfsdfsfs10 0 phút - 57 giây2017-04-17 19:03:48 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 59 giây2017-03-30 14:27:20 1 Xem bài làm
26 sdasfsdczxczxcs10 1 phút - 2 giây2017-04-18 19:15:38 1 Xem bài làm
27 Trần Minh Phúc10 1 phút - 2 giây2018-06-06 21:17:20 1 Xem bài làm
28 baodaolatrenhet10 1 phút - 2 giây2017-03-16 19:07:22 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Hữu Đức10 1 phút - 3 giây2017-03-19 19:47:48 10 Xem bài làm
30 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
31 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
32 ASDDDDDDDDDDD10 1 phút - 4 giây2017-03-15 19:09:41 1 Xem bài làm
33 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
34 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
35 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
36 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
37 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
38 unkalar10 1 phút - 11 giây2017-06-15 10:20:43 1 Xem bài làm
39 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
40 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
41 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
42 Phạm Như Quỳnh10 1 phút - 12 giây2017-03-01 17:43:30 1 Xem bài làm
43 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
44 jhadbasjkdbakjsd10 1 phút - 15 giây2017-04-09 17:07:28 1 Xem bài làm
45 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
46 dasaxxasa10 1 phút - 15 giây2017-03-12 16:49:33 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
48 diagsdausdaaa10 1 phút - 16 giây2017-02-16 19:22:51 1 Xem bài làm
49 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
50 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm