Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5629

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiêu10 0 phút - 33 giây2017-04-09 20:45:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 20:29:34 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-17 20:21:01 1 Xem bài làm
4 adsasxasasda10 0 phút - 48 giây2017-03-05 17:34:02 1 Xem bài làm
5 ASDDDDDDDDDDD310 0 phút - 49 giây2017-03-15 19:12:50 1 Xem bài làm
6 asdnaksdasda10 0 phút - 49 giây2017-03-19 16:12:14 1 Xem bài làm
7 sdaasasda10 0 phút - 50 giây2017-03-23 19:07:45 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 50 giây2017-03-25 16:31:32 1 Xem bài làm
9 asdasxasasfdasda10 0 phút - 50 giây2017-03-14 18:59:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
12 asxaxcafasdasa10 0 phút - 53 giây2017-03-01 18:23:03 1 Xem bài làm
13 Tô Minh Sơn10 0 phút - 54 giây2017-08-31 16:59:13 1 Xem bài làm
14 Lê Châu Yến Vy10 0 phút - 54 giây2017-04-06 14:56:05 1 Xem bài làm
15 hgfchgchggh10 0 phút - 56 giây2017-03-24 19:00:02 1 Xem bài làm
16 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
17 asdasaxaxasa10 0 phút - 57 giây2017-03-02 19:02:55 1 Xem bài làm
18 dfdgxdfzfdzfsdfsfs10 0 phút - 57 giây2017-04-17 19:03:48 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 59 giây2017-03-30 14:27:20 1 Xem bài làm
20 baodaolatrenhet10 1 phút - 2 giây2017-03-16 19:07:22 1 Xem bài làm
21 sdasfsdczxczxcs10 1 phút - 2 giây2017-04-18 19:15:38 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hữu Đức10 1 phút - 3 giây2017-03-19 19:47:48 10 Xem bài làm
23 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
24 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
25 ASDDDDDDDDDDD10 1 phút - 4 giây2017-03-15 19:09:41 1 Xem bài làm
26 Trần Ánh Dương10 1 phút - 5 giây2017-01-13 20:08:12 1 Xem bài làm
27 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
28 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
29 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
30 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
31 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
32 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
33 unkalar10 1 phút - 11 giây2017-06-15 10:20:43 1 Xem bài làm
34 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
35 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
36 Phạm Như Quỳnh10 1 phút - 12 giây2017-03-01 17:43:30 1 Xem bài làm
37 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
38 jhadbasjkdbakjsd10 1 phút - 15 giây2017-04-09 17:07:28 1 Xem bài làm
39 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
40 dasaxxasa10 1 phút - 15 giây2017-03-12 16:49:33 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
42 diagsdausdaaa10 1 phút - 16 giây2017-02-16 19:22:51 1 Xem bài làm
43 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
44 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm
45 Võ Viết Bảo Châu10 1 phút - 18 giây2016-12-17 20:56:34 9 Xem bài làm
46 Sơn Tùng MTP10 1 phút - 19 giây2017-01-18 20:49:00 1 Xem bài làm
47 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 20 giây2017-01-18 20:28:34 1 Xem bài làm
48 phan anh tuyet10 1 phút - 21 giây2016-12-20 14:21:57 6 Xem bài làm
49 tran van thang10 1 phút - 23 giây2016-12-16 22:26:20 10 Xem bài làm
50 tung ffff10 1 phút - 23 giây2017-02-10 12:41:52 1 Xem bài làm