Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5880

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiêu10 0 phút - 33 giây2017-04-09 20:45:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 20:29:34 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Khắc Minh Quân10 0 phút - 44 giây2017-12-10 11:53:16 10 Xem bài làm
4 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-17 20:21:01 1 Xem bài làm
5 adsasxasasda10 0 phút - 48 giây2017-03-05 17:34:02 1 Xem bài làm
6 ASDDDDDDDDDDD310 0 phút - 49 giây2017-03-15 19:12:50 1 Xem bài làm
7 asdnaksdasda10 0 phút - 49 giây2017-03-19 16:12:14 1 Xem bài làm
8 asdasxasasfdasda10 0 phút - 50 giây2017-03-14 18:59:47 1 Xem bài làm
9 sdaasasda10 0 phút - 50 giây2017-03-23 19:07:45 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 50 giây2017-03-25 16:31:32 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
13 asxaxcafasdasa10 0 phút - 53 giây2017-03-01 18:23:03 1 Xem bài làm
14 Lê Châu Yến Vy10 0 phút - 54 giây2017-04-06 14:56:05 1 Xem bài làm
15 Tô Minh Sơn10 0 phút - 54 giây2017-08-31 16:59:13 1 Xem bài làm
16 hgfchgchggh10 0 phút - 56 giây2017-03-24 19:00:02 1 Xem bài làm
17 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
18 asdasaxaxasa10 0 phút - 57 giây2017-03-02 19:02:55 1 Xem bài làm
19 dfdgxdfzfdzfsdfsfs10 0 phút - 57 giây2017-04-17 19:03:48 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 59 giây2017-03-30 14:27:20 1 Xem bài làm
21 baodaolatrenhet10 1 phút - 2 giây2017-03-16 19:07:22 1 Xem bài làm
22 sdasfsdczxczxcs10 1 phút - 2 giây2017-04-18 19:15:38 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hữu Đức10 1 phút - 3 giây2017-03-19 19:47:48 10 Xem bài làm
24 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
25 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
26 ASDDDDDDDDDDD10 1 phút - 4 giây2017-03-15 19:09:41 1 Xem bài làm
27 Trần Ánh Dương10 1 phút - 5 giây2017-01-13 20:08:12 1 Xem bài làm
28 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
29 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
30 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
31 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
32 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
33 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
34 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
35 unkalar10 1 phút - 11 giây2017-06-15 10:20:43 1 Xem bài làm
36 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
37 Phạm Như Quỳnh10 1 phút - 12 giây2017-03-01 17:43:30 1 Xem bài làm
38 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
39 dasaxxasa10 1 phút - 15 giây2017-03-12 16:49:33 1 Xem bài làm
40 jhadbasjkdbakjsd10 1 phút - 15 giây2017-04-09 17:07:28 1 Xem bài làm
41 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
43 diagsdausdaaa10 1 phút - 16 giây2017-02-16 19:22:51 1 Xem bài làm
44 Võ Viết Bảo Châu10 1 phút - 18 giây2016-12-17 20:56:34 9 Xem bài làm
45 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
46 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm
47 Sơn Tùng MTP10 1 phút - 19 giây2017-01-18 20:49:00 1 Xem bài làm
48 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 20 giây2017-01-18 20:28:34 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Dũng10 1 phút - 20 giây2018-03-08 15:16:56 1 Xem bài làm
50 phan anh tuyet10 1 phút - 21 giây2016-12-20 14:21:57 6 Xem bài làm