Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6637 người đã làm bài

[{"so1":69,"so2":22,"so3":91,"list":[69,91,22]},{"so":7,"missed":0},{"type":0,"seed":0,"so2":80,"so1":7},{"seed":1,"so1":51,"so2":2},{"so1":20,"so2":7},{"so1":71,"so2":2},{"so1":2,"so2":0},{"so1":80,"so2":10,"idx":0},{"so1":54,"so2":9,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":15,"color":"#1b66ff"}]
[{"num1":"69","num2":"22","num3":"91"},"7",{"ans0":"80 - 7","ans1":"73"},"49","13","69",{"ans0":"2 - 0","ans1":"2"},{"ans1":"80 + 10 = 90","ans2":"90"},{"ans1":"54 - 9 = 45","ans2":"45"},{"ua":["RS","SQ","QR"],"ta":["QR","RS","SQ"]}]