Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6637 người đã làm bài

[{"so1":19,"so2":55,"so3":74,"list":[74,55,19]},{"so":3,"missed":0},{"type":1,"seed":0,"so2":50,"so1":42},{"seed":1,"so1":21,"so2":5},{"so1":14,"so2":8},{"so1":87,"so2":6},{"so1":21,"so2":18},{"so1":57,"so2":32,"idx":15},{"so1":17,"so2":15,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#16d0ff"}]
[{"num1":"55","num2":"19","num3":"74"},"3",{"ans0":"50-42","ans1":"8"},"16","6","81",{"ans0":"21-18","ans1":"3"},{"ans1":"57+32=89","ans2":"89"},{"ans1":"17-15=2","ans2":"2"},{"ua":["OP","PQ","QO"],"ta":["OP","PQ","QO"]}]