Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6637 người đã làm bài

[{"so1":89,"so2":10,"so3":99,"list":[89,10,99]},{"so":3,"missed":1},{"type":1,"seed":0,"so2":20,"so1":2},{"seed":1,"so1":61,"so2":8},{"so1":48,"so2":22},{"so1":31,"so2":2},{"so1":12,"so2":11},{"so1":76,"so2":16,"idx":15},{"so1":85,"so2":25,"idx":14},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#fc9c00"}]
[{"num1":"10","num2":"89","num3":"99"},"3",{"ans0":"20-2","ans1":"18"},"53","26","29",{"ans0":"12-11","ans1":"1"},{"ans1":"76+16=92","ans2":"92"},{"ans1":"85-25=60","ans2":"60"},{"ua":["IK","KL","LM","MI"],"ta":["IK","KL","LM","MI"]}]