Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6637 người đã làm bài

[{"so1":59,"so2":11,"so3":70,"list":[70,11,59]},{"so":2,"missed":1},{"type":0,"seed":0,"so2":10,"so1":5},{"seed":1,"so1":91,"so2":4},{"so1":90,"so2":6},{"so1":73,"so2":4},{"so1":2,"so2":1},{"so1":86,"so2":9,"idx":0},{"so1":30,"so2":25,"idx":15},{"sType":0,"sIndex":3,"cIndex":1,"color":"#1b66ff"}]
[{"num1":"59","num2":"11","num3":"70"},"2",{"ans0":"10-5","ans1":"5"},"87","84","69",{"ans0":"2-1","ans1":"1"},{"ans1":"86+9=95","ans2":"95"},{"ans1":"30-25=5","ans2":"5"},{"ua":["BC","CD","DE","EB"],"ta":["BC","CD","DE","EB"]}]