Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6637 người đã làm bài

[{"so1":39,"so2":36,"so3":75,"list":[36,39,75]},{"so":3,"missed":1},{"type":0,"seed":0,"so2":80,"so1":34},{"seed":1,"so1":31,"so2":2},{"so1":73,"so2":43},{"so1":62,"so2":9},{"so1":60,"so2":5},{"so1":12,"so2":64,"idx":11},{"so1":55,"so2":44,"idx":9},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#00c933"}]
[{"num1":"36","num2":"39","num3":"75"},"3",{"ans0":"80-34","ans1":"46"},"29","30","53",{"ans0":"60-5","ans1":"55"},{"ans1":"12+64=76","ans2":"76"},{"ans1":"55-44=11","ans2":"11"},{"ua":["op","qr","pq","ro"],"ta":["OP","PQ","QR","RO"]}]