Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6637 người đã làm bài

[{"so1":79,"so2":15,"so3":94,"list":[15,94,79]},{"so":6,"missed":1},{"type":1,"seed":0,"so2":70,"so1":65},{"seed":1,"so1":81,"so2":4},{"so1":92,"so2":82},{"so1":67,"so2":7},{"so1":41,"so2":24},{"so1":21,"so2":57,"idx":11},{"so1":66,"so2":12,"idx":3},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#ff7e00"}]
[{"num1":"15","num2":"79","num3":"94"},"6",{"ans0":"70 - 65","ans1":"5"},"77","10","60",{"ans0":"41 - 24","ans1":"17"},{"ans1":"21 + 57 = 78","ans2":"78"},{"ans1":"66 - 12 = 54","ans2":"54"},{"ua":["RS","ST","TU","UR"],"ta":["RS","ST","TU","UR"]}]