Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4257

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Minh Phúc10 0 phút - 44 giây2018-06-24 15:17:02 1 Xem bài làm
2 Trần Đức Khang10 0 phút - 46 giây2018-07-24 22:23:18 1 Xem bài làm
3 Trần Minh Phúc10 0 phút - 48 giây2018-06-11 21:12:44 1 Xem bài làm
4 Trần Minh Phúc10 0 phút - 49 giây2018-06-10 15:58:12 1 Xem bài làm
5 Trần Minh Phúc10 0 phút - 58 giây2018-06-10 10:04:00 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 0 giây2016-11-21 20:54:48 1 Xem bài làm
7 Trần Minh Phúc10 1 phút - 6 giây2018-06-09 21:21:51 1 Xem bài làm
8 asdfjasdbhjfhbasjd10 1 phút - 9 giây2016-11-21 20:45:34 1 Xem bài làm
9 ghfsgycvgasdsd10 1 phút - 14 giây2017-03-16 19:11:27 1 Xem bài làm
10 Hoàng C510 1 phút - 19 giây2016-12-15 16:56:09 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 22 giây2016-11-03 20:23:01 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-11-02 21:07:12 1 Xem bài làm
13 baodaolatrenhet10 1 phút - 24 giây2017-03-16 19:05:48 1 Xem bài làm
14 Trần Minh Phúc10 1 phút - 25 giây2018-06-06 21:15:37 1 Xem bài làm
15 Phương Xinh Tươi Quê Thái Bình10 1 phút - 30 giây2016-11-01 21:37:48 1 Xem bài làm
16 ádadasdasdasdads10 1 phút - 30 giây2017-03-20 19:08:27 1 Xem bài làm
17 gagscasafafafafagh10 1 phút - 32 giây2016-11-20 18:59:12 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 32 giây2017-11-09 17:19:10 1 Xem bài làm
19 Shinichi10 1 phút - 34 giây2017-03-28 13:13:11 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 36 giây2016-11-02 20:47:15 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 36 giây2016-12-13 13:29:49 1 Xem bài làm
22 gnsbgjhsdbgjh10 1 phút - 38 giây2016-11-02 20:53:53 1 Xem bài làm
23 Hiếu kaitou10 1 phút - 43 giây2016-11-02 20:58:47 1 Xem bài làm
24 asdfasdgtsdfgasdg10 1 phút - 44 giây2016-12-04 21:23:18 1 Xem bài làm
25 asdasaxaxasas10 1 phút - 44 giây2017-03-02 19:05:23 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Khắc Minh Quân10 1 phút - 47 giây2017-12-11 19:19:03 1 Xem bài làm
27 dasdaaxasxaa10 1 phút - 47 giây2017-03-10 18:48:06 1 Xem bài làm
28 sdfsdbhfbasdbfjhdbfasdbfjdbsjf10 1 phút - 48 giây2016-11-09 21:08:32 1 Xem bài làm
29 adsfajsdbfhasbd10 1 phút - 48 giây2016-12-06 21:32:11 1 Xem bài làm
30 ASDDDDDDDDDDD310 1 phút - 48 giây2017-03-15 19:11:53 1 Xem bài làm
31 assssssssssssssss10 1 phút - 50 giây2016-12-02 19:36:59 1 Xem bài làm
32 Kaitou Kid10 1 phút - 52 giây2016-11-14 19:54:03 1 Xem bài làm
33 Kaitou Kid10 1 phút - 54 giây2016-11-15 20:48:34 1 Xem bài làm
34 Mai Thanh Tân10 1 phút - 54 giây2016-11-17 09:37:36 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Kim Chi10 1 phút - 57 giây2017-01-25 20:13:23 1 Xem bài làm
36 asdnaksdasda10 1 phút - 58 giây2017-03-19 16:09:57 1 Xem bài làm
37 Long_071110 2 phút - 2 giây2016-11-12 19:42:32 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 3 giây2016-11-02 20:56:32 1 Xem bài làm
39 sdfasdfasdfahsdgfvg10 2 phút - 4 giây2016-12-01 21:23:47 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 4 giây2016-11-21 20:50:34 1 Xem bài làm
41 Kawaĩ Neko10 2 phút - 5 giây2017-03-01 19:43:56 1 Xem bài làm
42 Kaito Kid10 2 phút - 7 giây2016-11-14 19:59:56 1 Xem bài làm
43 dfgasfadbnsgajfgbadj10 2 phút - 7 giây2016-11-14 21:22:09 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Giang Thanh10 2 phút - 7 giây2017-01-27 14:39:33 1 Xem bài làm
45 asdbfjhbaf10 2 phút - 8 giây2016-10-28 21:21:27 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 9 giây2016-11-24 09:23:54 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 10 giây2017-01-12 19:52:20 1 Xem bài làm
48 xaadfasaxa10 2 phút - 11 giây2017-02-26 16:03:00 1 Xem bài làm
49 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 13 giây2017-01-18 20:31:05 1 Xem bài làm
50 Tô Minh Sơn10 2 phút - 14 giây2017-07-29 16:35:31 1 Xem bài làm