Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4208

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 0 giây2016-11-21 20:54:48 1 Xem bài làm
2 asdfjasdbhjfhbasjd10 1 phút - 9 giây2016-11-21 20:45:34 1 Xem bài làm
3 ghfsgycvgasdsd10 1 phút - 14 giây2017-03-16 19:11:27 1 Xem bài làm
4 Hoàng C510 1 phút - 19 giây2016-12-15 16:56:09 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 22 giây2016-11-03 20:23:01 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-11-02 21:07:12 1 Xem bài làm
7 baodaolatrenhet10 1 phút - 24 giây2017-03-16 19:05:48 1 Xem bài làm
8 Phương Xinh Tươi Quê Thái Bình10 1 phút - 30 giây2016-11-01 21:37:48 1 Xem bài làm
9 ádadasdasdasdads10 1 phút - 30 giây2017-03-20 19:08:27 1 Xem bài làm
10 gagscasafafafafagh10 1 phút - 32 giây2016-11-20 18:59:12 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 32 giây2017-11-09 17:19:10 1 Xem bài làm
12 Shinichi10 1 phút - 34 giây2017-03-28 13:13:11 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 36 giây2016-12-13 13:29:49 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 36 giây2016-11-02 20:47:15 1 Xem bài làm
15 gnsbgjhsdbgjh10 1 phút - 38 giây2016-11-02 20:53:53 1 Xem bài làm
16 Hiếu kaitou10 1 phút - 43 giây2016-11-02 20:58:47 1 Xem bài làm
17 asdfasdgtsdfgasdg10 1 phút - 44 giây2016-12-04 21:23:18 1 Xem bài làm
18 asdasaxaxasas10 1 phút - 44 giây2017-03-02 19:05:23 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Khắc Minh Quân10 1 phút - 47 giây2017-12-11 19:19:03 1 Xem bài làm
20 dasdaaxasxaa10 1 phút - 47 giây2017-03-10 18:48:06 1 Xem bài làm
21 sdfsdbhfbasdbfjhdbfasdbfjdbsjf10 1 phút - 48 giây2016-11-09 21:08:32 1 Xem bài làm
22 adsfajsdbfhasbd10 1 phút - 48 giây2016-12-06 21:32:11 1 Xem bài làm
23 ASDDDDDDDDDDD310 1 phút - 48 giây2017-03-15 19:11:53 1 Xem bài làm
24 assssssssssssssss10 1 phút - 50 giây2016-12-02 19:36:59 1 Xem bài làm
25 Kaitou Kid10 1 phút - 52 giây2016-11-14 19:54:03 1 Xem bài làm
26 Mai Thanh Tân10 1 phút - 54 giây2016-11-17 09:37:36 1 Xem bài làm
27 Kaitou Kid10 1 phút - 54 giây2016-11-15 20:48:34 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Kim Chi10 1 phút - 57 giây2017-01-25 20:13:23 1 Xem bài làm
29 asdnaksdasda10 1 phút - 58 giây2017-03-19 16:09:57 1 Xem bài làm
30 Long_071110 2 phút - 2 giây2016-11-12 19:42:32 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 3 giây2016-11-02 20:56:32 1 Xem bài làm
32 sdfasdfasdfahsdgfvg10 2 phút - 4 giây2016-12-01 21:23:47 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 4 giây2016-11-21 20:50:34 1 Xem bài làm
34 Kawaĩ Neko10 2 phút - 5 giây2017-03-01 19:43:56 1 Xem bài làm
35 Kaito Kid10 2 phút - 7 giây2016-11-14 19:59:56 1 Xem bài làm
36 dfgasfadbnsgajfgbadj10 2 phút - 7 giây2016-11-14 21:22:09 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Giang Thanh10 2 phút - 7 giây2017-01-27 14:39:33 1 Xem bài làm
38 asdbfjhbaf10 2 phút - 8 giây2016-10-28 21:21:27 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 9 giây2016-11-24 09:23:54 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 10 giây2017-01-12 19:52:20 1 Xem bài làm
41 xaadfasaxa10 2 phút - 11 giây2017-02-26 16:03:00 1 Xem bài làm
42 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 13 giây2017-01-18 20:31:05 1 Xem bài làm
43 Tô Minh Sơn10 2 phút - 14 giây2017-07-29 16:35:31 1 Xem bài làm
44 Đức Anh10 2 phút - 16 giây2016-12-18 22:47:30 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt10 2 phút - 16 giây2016-12-22 18:26:37 1 Xem bài làm
46 Phương Mẹ Hiếu Số Nhà 9610 2 phút - 17 giây2016-10-30 21:05:41 1 Xem bài làm
47 Kaito Kid10 2 phút - 17 giây2016-11-15 20:52:04 1 Xem bài làm
48 vfavfabdahdbahbafffa10 2 phút - 17 giây2016-11-19 18:26:56 1 Xem bài làm
49 dfghasdfgadfgad10 2 phút - 19 giây2016-12-05 21:40:22 1 Xem bài làm
50 jadkangkabnrik10 2 phút - 19 giây2016-11-19 18:43:57 1 Xem bài làm