Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4231

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Minh Phúc10 0 phút - 44 giây2018-06-24 15:17:02 1 Xem bài làm
2 Trần Minh Phúc10 0 phút - 48 giây2018-06-11 21:12:44 1 Xem bài làm
3 Trần Minh Phúc10 0 phút - 49 giây2018-06-10 15:58:12 1 Xem bài làm
4 Trần Minh Phúc10 0 phút - 58 giây2018-06-10 10:04:00 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 0 giây2016-11-21 20:54:48 1 Xem bài làm
6 Trần Minh Phúc10 1 phút - 6 giây2018-06-09 21:21:51 1 Xem bài làm
7 asdfjasdbhjfhbasjd10 1 phút - 9 giây2016-11-21 20:45:34 1 Xem bài làm
8 ghfsgycvgasdsd10 1 phút - 14 giây2017-03-16 19:11:27 1 Xem bài làm
9 Hoàng C510 1 phút - 19 giây2016-12-15 16:56:09 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 22 giây2016-11-03 20:23:01 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-11-02 21:07:12 1 Xem bài làm
12 baodaolatrenhet10 1 phút - 24 giây2017-03-16 19:05:48 1 Xem bài làm
13 Trần Minh Phúc10 1 phút - 25 giây2018-06-06 21:15:37 1 Xem bài làm
14 Phương Xinh Tươi Quê Thái Bình10 1 phút - 30 giây2016-11-01 21:37:48 1 Xem bài làm
15 ádadasdasdasdads10 1 phút - 30 giây2017-03-20 19:08:27 1 Xem bài làm
16 gagscasafafafafagh10 1 phút - 32 giây2016-11-20 18:59:12 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 32 giây2017-11-09 17:19:10 1 Xem bài làm
18 Shinichi10 1 phút - 34 giây2017-03-28 13:13:11 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 36 giây2016-12-13 13:29:49 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 36 giây2016-11-02 20:47:15 1 Xem bài làm
21 gnsbgjhsdbgjh10 1 phút - 38 giây2016-11-02 20:53:53 1 Xem bài làm
22 Hiếu kaitou10 1 phút - 43 giây2016-11-02 20:58:47 1 Xem bài làm
23 asdfasdgtsdfgasdg10 1 phút - 44 giây2016-12-04 21:23:18 1 Xem bài làm
24 asdasaxaxasas10 1 phút - 44 giây2017-03-02 19:05:23 1 Xem bài làm
25 dasdaaxasxaa10 1 phút - 47 giây2017-03-10 18:48:06 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Khắc Minh Quân10 1 phút - 47 giây2017-12-11 19:19:03 1 Xem bài làm
27 sdfsdbhfbasdbfjhdbfasdbfjdbsjf10 1 phút - 48 giây2016-11-09 21:08:32 1 Xem bài làm
28 adsfajsdbfhasbd10 1 phút - 48 giây2016-12-06 21:32:11 1 Xem bài làm
29 ASDDDDDDDDDDD310 1 phút - 48 giây2017-03-15 19:11:53 1 Xem bài làm
30 assssssssssssssss10 1 phút - 50 giây2016-12-02 19:36:59 1 Xem bài làm
31 Kaitou Kid10 1 phút - 52 giây2016-11-14 19:54:03 1 Xem bài làm
32 Mai Thanh Tân10 1 phút - 54 giây2016-11-17 09:37:36 1 Xem bài làm
33 Kaitou Kid10 1 phút - 54 giây2016-11-15 20:48:34 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Kim Chi10 1 phút - 57 giây2017-01-25 20:13:23 1 Xem bài làm
35 asdnaksdasda10 1 phút - 58 giây2017-03-19 16:09:57 1 Xem bài làm
36 Long_071110 2 phút - 2 giây2016-11-12 19:42:32 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 3 giây2016-11-02 20:56:32 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 4 giây2016-11-21 20:50:34 1 Xem bài làm
39 sdfasdfasdfahsdgfvg10 2 phút - 4 giây2016-12-01 21:23:47 1 Xem bài làm
40 Kawaĩ Neko10 2 phút - 5 giây2017-03-01 19:43:56 1 Xem bài làm
41 Kaito Kid10 2 phút - 7 giây2016-11-14 19:59:56 1 Xem bài làm
42 dfgasfadbnsgajfgbadj10 2 phút - 7 giây2016-11-14 21:22:09 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Giang Thanh10 2 phút - 7 giây2017-01-27 14:39:33 1 Xem bài làm
44 asdbfjhbaf10 2 phút - 8 giây2016-10-28 21:21:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 9 giây2016-11-24 09:23:54 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 10 giây2017-01-12 19:52:20 1 Xem bài làm
47 xaadfasaxa10 2 phút - 11 giây2017-02-26 16:03:00 1 Xem bài làm
48 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 13 giây2017-01-18 20:31:05 1 Xem bài làm
49 Tô Minh Sơn10 2 phút - 14 giây2017-07-29 16:35:31 1 Xem bài làm
50 Đức Anh10 2 phút - 16 giây2016-12-18 22:47:30 1 Xem bài làm