Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Death
10 điểm

Có 2990 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":8,"x":2,"y":4,"xy":24},{"so2":5,"so1":18,"idx":13},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#ff7e00"},{"k":6,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[4,5],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,2,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,4,6],"help":false},{"num2":3,"num1":6,"type":1},{"so2":8,"so1":56}]
["77","192",{"ans1":"18*5=90","ans2":"90"},"4",["48","54"],["24","30"],["7","14","56"],["21","28","42"],"2","7"]