Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":9,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":7,"x":9,"y":7,"xy":97},{"so2":7,"so1":12,"idx":0},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#8fff16"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"num2":8,"num1":48,"type":0},{"so2":4,"so1":0}]
["90","679",{"ans1":"12*7=84","ans2":"84"},"4",["36","42","54"],["18","42","54"],["21","42","49"],["56","63"],"6","0"]