Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":6,"x":4,"y":3,"xy":43},{"so2":2,"so1":30,"idx":9},{"sType":0,"sIndex":6,"cIndex":9,"color":"#8fff16"},{"k":6,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[2,3],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"num2":5,"num1":35,"type":0},{"so2":8,"so1":56}]
["77","258",{"ans1":"30 x 2 =60","ans2":"60"},"0",["30","42","48","54"],["12","18"],["14","42","56"],["42","49","63"],"7","7"]