Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3099 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":2,"x":4,"y":6,"xy":46},{"so2":4,"so1":24,"idx":3},{"sType":0,"sIndex":3,"cIndex":12,"color":"#ff7e00"},{"k":6,"missed":3,"list":[1,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,6],"help":false},{"num2":3,"num1":12,"type":1},{"so2":9,"so1":54}]
["80","92",{"ans1":"24*4=96","ans2":"96"},"1",["6","42","48"],["42","54"],["28","42","49"],["14","42"],"4","6"]