Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3097 người đã làm bài

[{"z":2,"x":4,"y":1,"xy":41},{"z":3,"x":9,"y":6,"xy":96},{"so2":7,"so1":13,"idx":11},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":4,"list":[2,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[0,5],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,7],"help":false},{"num2":2,"num1":12,"type":1},{"so2":6,"so1":12}]
["82","288",{"ans1":"13*7=91","ans2":"91"},"4",["12","42","48","54"],["36","42","48"],["0","35"],["21","49"],"6","2"]