Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3127 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":4,"x":5,"y":4,"xy":54},{"so2":7,"so1":12,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#ff6666"},{"k":6,"missed":3,"list":[4,6,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[0,2,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,7],"help":false},{"num2":4,"num1":32,"type":0},{"so2":5,"so1":30}]
["60","216",{"ans1":"12x7=84","ans2":"84"},"1",["24","36","54"],["0","12","42","54"],["28","49","56","63"],["28","35","49"],"8","6"]