Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":2,"x":3,"y":6,"xy":36},{"so2":9,"so1":10,"idx":3},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"num2":6,"num1":36,"type":1},{"so2":2,"so1":4}]
["88","72",{"ans1":"10*9=90","ans2":"90"},"4",["36","42","48"],["30","42","48","54"],["21","42","56"],["35","56"],"6","2"]