Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":4,"x":3,"y":7,"xy":37},{"so2":7,"so1":11,"idx":9},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#00c933"},{"k":6,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[1,3,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[6,9],"help":false},{"num2":7,"num1":28,"type":1},{"so2":5,"so1":5}]
["77","148",{"ans1":"11*7=77","ans2":"77"},"4",["24","36","48","54"],["6","18","30","48"],["28","42","56","63"],["42","63"],"4","1"]