Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3097 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":3,"x":7,"y":5,"xy":75},{"so2":4,"so1":25,"idx":4},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6"},{"k":6,"missed":2,"list":[3,5],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[3,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,6],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,6],"help":false},{"num2":9,"num1":36,"type":1},{"so2":4,"so1":4}]
["77","225",{"ans1":"25*4=100","ans2":"100"},"1",["18","30"],["18","42"],["14","42"],["21","42"],"4","1"]