Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":4,"x":1,"y":2,"xy":12},{"z":5,"x":6,"y":8,"xy":68},{"so2":5,"so1":19,"idx":6},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#16d0ff"},{"k":6,"missed":3,"list":[3,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[5,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,7,9],"help":false},{"num2":1,"num1":5,"type":0},{"so2":7,"so1":56}]
["48","340",{"ans1":"19x5=95","ans2":"95"},"4",["18","42","54"],["30","36","48"],["28","42","56"],["28","49","63"],"5","8"]