Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":8,"x":3,"y":5,"xy":35},{"so2":8,"so1":12,"idx":1},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":15,"color":"#5674b9"},{"k":6,"missed":2,"list":[4,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[1,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"num2":6,"num1":48,"type":0},{"so2":8,"so1":64}]
["70","280",{"ans1":"12x8=96","ans2":"96"},"0",["24","42"],["6","48","54"],["35","42","56"],["21","42","56"],"8","8"]