Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":3,"x":7,"y":5,"xy":75},{"so2":7,"so1":14,"idx":10},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#fdff31"},{"k":6,"missed":3,"list":[4,6,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[0,4,7],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,6,8],"help":false},{"num2":8,"num1":56,"type":0},{"so2":2,"so1":0}]
["66","225",{"ans1":"14*7=98","ans2":"98"},"4",["24","36","54"],["0","24","42"],["28","42","49","63"],["7","42","56"],"7","0"]