Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":4,"x":2,"y":2,"xy":22},{"z":6,"x":6,"y":8,"xy":68},{"so2":5,"so1":18,"idx":4},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":10,"color":"#5674b9"},{"k":6,"missed":3,"list":[2,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,6],"help":false},{"num2":5,"num1":5,"type":0},{"so2":5,"so1":35}]
["88","408",{"ans1":"18 x 5 = 90","ans2":"90"},"0",["12","42","48"],["42","48","54"],["49","56","63"],["14","42"],"1","7"]