Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":5,"x":2,"y":1,"xy":21},{"z":4,"x":2,"y":4,"xy":24},{"so2":6,"so1":15,"idx":12},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#fdff31"},{"k":6,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[0,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[6,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,7,9],"help":false},{"num2":2,"num1":20,"type":1},{"so2":3,"so1":15}]
["105","96",{"ans1":"15 x 6 = 90","ans2":"90"},"0",["42","48","54"],["0","30","48"],["42","49","56","63"],["7","49","63"],"10","5"]