Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":1,"x":7,"y":0,"xy":70},{"z":9,"x":7,"y":7,"xy":77},{"so2":6,"so1":13,"idx":1},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":18,"color":"#b6b6b6"},{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,7],"help":false},{"num2":8,"num1":40,"type":0},{"so2":2,"so1":6}]
["70","693",{"ans1":"13*6=78","ans2":"78"},"1",["24","42","54"],["30","36","42","54"],["35","56"],["35","49"],"5","3"]