Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":5,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":6,"x":2,"y":4,"xy":24},{"so2":9,"so1":11,"idx":1},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#16d0ff"},{"k":6,"missed":3,"list":[2,3,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,5,8],"help":false},{"num2":3,"num1":27,"type":1},{"so2":4,"so1":32}]
["55","144",{"ans1":"11x9=99","ans2":"99"},"0",["12","18","48"],["42","48","54"],["7","56","63"],["14","35","56"],"9","8"]