Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":9,"x":6,"y":8,"xy":68},{"so2":7,"so1":12,"idx":12},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":3,"color":"#1b66ff"},{"k":6,"missed":3,"list":[1,3,6],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[3,5],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,4,8],"help":false},{"num2":5,"num1":5,"type":1},{"so2":5,"so1":5}]
["66","612",{"ans1":"12*7=84","ans2":"84"},"1",["6","18","36"],["18","30"],["28","42","56"],["14","28","56"],"1","1"]