Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Death
10 điểm

Có 2990 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":6,"x":9,"y":2,"xy":92},{"so2":4,"so1":22,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":19,"color":"#ff6666"},{"k":6,"missed":2,"list":[2,5],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,5],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[4,8],"help":false},{"num2":4,"num1":36,"type":1},{"so2":3,"so1":18}]
["77","552",{"ans1":"22*4=88","ans2":"88"},"1",["12","30"],["24","36","48","54"],["14","35"],["28","56"],"9","6"]