Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3099 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":4,"x":4,"y":3,"xy":43},{"so2":6,"so1":10,"idx":0},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[2,3,7],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[3,4,5,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[0,4],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,5],"help":false},{"num2":4,"num1":36,"type":1},{"so2":4,"so1":24}]
["66","172",{"ans1":"10 * 6 = 60","ans2":"60"},"0",["12","18","42"],["18","24","30","42"],["0","28"],["21","35"],"9","6"]