Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":1,"x":3,"y":5,"xy":35},{"z":7,"x":3,"y":4,"xy":34},{"so2":7,"so1":14,"idx":1},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#16d0ff"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[6,9],"help":false},{"num2":4,"num1":40,"type":0},{"so2":5,"so1":35}]
["35","238",{"ans1":"14x7=98","ans2":"98"},"4",["36","48","54"],["48","54"],["49","56","63"],["42","63"],"10","7"]