Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":4,"x":2,"y":2,"xy":22},{"z":5,"x":9,"y":6,"xy":96},{"so2":5,"so1":15,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"num2":6,"num1":36,"type":0},{"so2":3,"so1":9}]
["88","480",{"ans1":"15*5=75","ans2":"75"},"1",["24","48","54"],["30","36","42","48"],["7","49","56"],["42","56","63"],"6","3"]