Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":3,"x":3,"y":0,"xy":30},{"z":2,"x":5,"y":8,"xy":58},{"so2":9,"so1":11,"idx":4},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#8fff16"},{"k":6,"missed":4,"list":[1,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[5,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[0,3,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,7,8],"help":false},{"num2":8,"num1":64,"type":0},{"so2":2,"so1":16}]
["90","116",{"ans1":"11*9=99","ans2":"99"},"4",["6","42","48","54"],["30","42"],["0","21","63"],["21","49","56"],"8","8"]