Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":1,"x":4,"y":6,"xy":46},{"z":4,"x":3,"y":8,"xy":38},{"so2":5,"so1":11,"idx":14},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#fdff31"},{"k":6,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[3,5],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"num2":6,"num1":30,"type":0},{"so2":7,"so1":28}]
["46","152",{"ans1":"11 x 5=55","ans2":"55"},"4",["12","42","54"],["18","30"],["21","49"],["49","56"],"5","4"]