Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3099 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":3,"x":4,"y":8,"xy":48},{"so2":6,"so1":13,"idx":10},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":11,"color":"#b6b6b6"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,4],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,5,7,8],"help":false},{"num2":8,"num1":80,"type":0},{"so2":4,"so1":16}]
["88","144",{"ans1":"13 x 6 = 78","ans2":"78"},"1",["36","42","54"],["18","48","54"],["14","28"],["28","35","49","56"],"10","4"]