Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":9,"x":8,"y":2,"xy":82},{"so2":2,"so1":45,"idx":10},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":16,"color":"#00c933"},{"k":6,"missed":3,"list":[3,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[1,4],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,4,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"num2":1,"num1":8,"type":0},{"so2":4,"so1":12}]
["80","738",{"ans1":"45*2=90","ans2":"90"},"1",["18","48","54"],["6","24"],["7","28","49"],["28","42","56"],"8","3"]