Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":3,"x":2,"y":2,"xy":22},{"z":4,"x":1,"y":6,"xy":16},{"so2":7,"so1":11,"idx":13},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":1,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,7],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[6,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"num2":7,"num1":42,"type":0},{"so2":8,"so1":64}]
["66","64",{"ans1":"11*7=77","ans2":"77"},"1",["18","36","42"],["30","36","42","48"],["42","56"],["49","63"],"6","8"]