Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":3,"x":2,"y":1,"xy":21},{"z":4,"x":4,"y":8,"xy":48},{"so2":4,"so1":14,"idx":1},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":11,"color":"#5674b9"},{"k":6,"missed":4,"list":[1,3,5,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[1,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,7],"help":false},{"num2":10,"num1":60,"type":0},{"so2":2,"so1":12}]
["63","192",{"ans1":"14*4=56","ans2":"56"},"1",["6","18","30","42"],["18","42","48"],["7","49"],["14","49"],"6","6"]