Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3097 người đã làm bài

[{"z":4,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":6,"x":7,"y":7,"xy":77},{"so2":8,"so1":11,"idx":11},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#16d0ff"},{"k":6,"missed":4,"list":[2,5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[2,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"num2":9,"num1":18,"type":0},{"so2":6,"so1":48}]
["40","462",{"ans1":"11*8=88","ans2":"88"},"4",["12","30","42","48"],["12","42"],["21","42"],["49","56","63"],"2","8"]