Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3097 người đã làm bài

[{"z":5,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":3,"x":9,"y":8,"xy":98},{"so2":6,"so1":15,"idx":1},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#ff2a2a"},{"k":6,"missed":3,"list":[1,2,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[2,5,6],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[0,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[1,7],"help":false},{"num2":5,"num1":45,"type":1},{"so2":8,"so1":72}]
["55","294",{"ans1":"15*6=90","ans2":"90"},"0",["6","12","48"],["12","30","36"],["0","42","56","63"],["7","49"],"9","9"]