Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Death
10 điểm

Có 2990 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":8,"x":3,"y":3,"xy":33},{"so2":3,"so1":19,"idx":10},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":17,"color":"#b6b6b6"},{"k":6,"missed":2,"list":[5,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[1,4,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,3],"help":false},{"num2":5,"num1":5,"type":0},{"so2":7,"so1":14}]
["88","264",{"ans1":"19 x 3 = 57","ans2":"57"},"1",["30","42"],["24","42","54"],["7","28","49","63"],["14","21"],"1","2"]