Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Death
10 điểm

Có 2990 người đã làm bài

[{"z":9,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":3,"x":8,"y":4,"xy":84},{"so2":3,"so1":11,"idx":8},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#00c933"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"num2":3,"num1":12,"type":1},{"so2":4,"so1":0}]
["99","252",{"ans1":"11*3=33","ans2":"33"},"4",["36","48","54"],["18","42","54"],["28","42","56"],["42","49","56"],"4","0"]