Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3097 người đã làm bài

[{"z":3,"x":2,"y":0,"xy":20},{"z":2,"x":4,"y":6,"xy":46},{"so2":8,"so1":11,"idx":2},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[1,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[1,4,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[1,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,8,9],"help":false},{"num2":3,"num1":27,"type":0},{"so2":2,"so1":10}]
["60","92",{"ans1":"11x8=88","ans2":"88"},"0",["6","42","54"],["6","24","36","42"],["7","49"],["21","56","63"],"9","5"]