Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":5,"x":2,"y":2,"xy":22},{"z":5,"x":7,"y":5,"xy":75},{"so2":4,"so1":21,"idx":5},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":9,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,7,8],"help":false},{"num2":9,"num1":45,"type":0},{"so2":4,"so1":24}]
["110","375",{"ans1":"21*4=84","ans2":"84"},"1",["30","42","48"],["24","36","48"],["21","42","49"],["14","49","56"],"5","6"]