Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":3,"x":2,"y":3,"xy":23},{"z":3,"x":8,"y":4,"xy":84},{"so2":9,"so1":10,"idx":13},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":15,"color":"#00c933"},{"k":6,"missed":4,"list":[3,5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[1,2],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"num2":3,"num1":30,"type":0},{"so2":6,"so1":0}]
["69","252",{"ans1":"10*9=90","ans2":"90"},"1",["18","30","42","48"],["18","42","48"],["7","14"],["35","56"],"10","0"]