Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":7,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":4,"x":8,"y":4,"xy":84},{"so2":5,"so1":14,"idx":2},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":10,"color":"#5674b9"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,4],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"num2":2,"num1":8,"type":1},{"so2":2,"so1":2}]
["70","336",{"ans1":"14*5=70","ans2":"70"},"1",["36","42","54"],["24","42","54"],["21","28"],["35","56"],"4","1"]