Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3099 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":8,"x":2,"y":4,"xy":24},{"so2":2,"so1":13,"idx":4},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":9,"color":"#fdff31"},{"k":6,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[1,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,9],"help":false},{"num2":7,"num1":56,"type":1},{"so2":6,"so1":30}]
["60","192",{"ans1":"13*2=26","ans2":"26"},"1",["24","36","48","54"],["6","36"],["35","49","56"],["21","42","63"],"8","5"]