Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":1,"x":5,"y":0,"xy":50},{"z":4,"x":4,"y":8,"xy":48},{"so2":7,"so1":11,"idx":7},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#00c933"},{"k":6,"missed":4,"list":[6,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,8,9],"help":false},{"num2":3,"num1":18,"type":0},{"so2":2,"so1":16}]
["50","192",{"ans1":"11*7=77","ans2":"77"},"4",["36","42","48","54"],["36","48"],["14","56","63"],["14","56","63"],"6","8"]