Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":2,"x":3,"y":2,"xy":32},{"z":3,"x":8,"y":9,"xy":89},{"so2":5,"so1":19,"idx":0},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":15,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[0,2,5],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"num2":2,"num1":14,"type":1},{"so2":7,"so1":56}]
["64","267",{"ans1":"19*5=95","ans2":"95"},"1",["36","42","48"],["0","12","30"],["35","56"],["49","56"],"7","8"]